Gjelten, H., Nordli, Øyvind, Isaksen, K., Førland, E., Sviashchennikov, P., Wyszynski, P., Prokhorova, U., Przybylak, R., Ivanov, B., & Urazgildeeva, A. (2016). Air temperature variations and gradients along the coast and fjords of western Spitsbergen. Polar Research, 35. https://doi.org/10.3402/polar.v35.29878