Gjelten, H. M., Nordli, Øyvind, Isaksen, K., Førland, E. J., Sviashchennikov, P. N., Wyszynski, P., Prokhorova, U. V., Przybylak, R., Ivanov, B. V. and Urazgildeeva, A. V. (2016) “Air temperature variations and gradients along the coast and fjords of western Spitsbergen”, Polar Research, 350. doi: 10.3402/polar.v35.29878.