Yu, Lejiang, Zhanhai Zhang, Shiyuan Zhong, Mingyu Zhou, Zhiqiu Gao, Huiding Wu, and Bo Sun. “An Inter-Comparison of Six Latent and Sensible Heat Flux Products over the Southern Ocean”. Polar Research00 (November 17, 2011). Accessed December 4, 2020. https://polarresearch.net/index.php/polar/article/view/3029.